Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Gospodarka
DODATEK WĘGLOWY - INFORMACJE
Wprowadzono: 17-08-2022|Administrator| wyświetleń: 1856
grafika

W dniu 11 sierpnia 2022 r. została opublikowana ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Decyzją Burmistrza we Fromborku ustawę tą realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • lub piec kaflowy na paliwo stałe,

 

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dania złożenia wniosku. Nie wydaje się decyzji w przypadku przyznania dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. W naszej gminie wnioski składamy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Młynarska 5b, 14-530 Frombork.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 55 243 75 35 lub osobiście w MGOPS we Fromborku - https://mgopsfrombork.nbip.pl/mgopsfrombork/?id=154

Wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 77
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61